news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Tài Chánh

Ngân sách điều hành thường niên của Trường Việt Ngữ Văn Lang được hình thành trên các nguồn ngân khoản như sau: lệ phí ghi danh, các chương trình gây quỹ, sự ủng hộ của những vị mạnh thường quân và các nguồn tài trợ bất thường.


Trường đã đăng ký với National Database of Non-Profit Organizations:
http://www.guidestar.org


Tài liệu thuế:

 

2010 Federal 990 filing

2009 Federal 990 filing

2008 Federal 990 filing

2007 Federal 990 filing

2006 Federal 990 filing

2005 Federal 990 filing